Professional Building Inspection
ทุกการตรวจสอบมั่นใจเกินกว่าคำว่า “มาตรฐาน”

 


อาคารที่ Touch เข้าตรวจสอบ
อาคารที่ต้องได้รับการตรวจสอบ
ตรวจสอบอย่างไร
ให้มีประสิทธิภาพ
ขอใบเสนอราคา
 
 
อาคารที่ต้องได้รับการตรวจสอบ
  อาคารสูง   อาคารขนาดใหญ่พิเศษ   อาคารชุมนุมคน
  โรงมหรสพ   โรงแรม   สถานบริการ
  ป้าย   โรงงาน   อาคารชุดหรืออาคารอยู่อาศัยรวม
 
อาคารสูง
    อาคารที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอย ได้ที่มีความสูงตั้งแต่ 23 เมตรขึ้นไปการวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดิน ที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้าสำหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้น ดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
 
Copyright 2008 Touch Property Company Limited. All rights reserved. Tel. 02-661-7555. Privacy Statement Term & condition