Professional Building Inspection
ทุกการตรวจสอบมั่นใจเกินกว่าคำว่า “มาตรฐาน”
ขอใบเสนอราคา  
ชื่อผู้ติดต่อ   *    
โทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน    
โทรศัพท์มือถือ   * ex. 0812345678    
แฟกซ์    
ชื่ออาคาร/บริษัท   *    
อีเมล์   *       
ที่อยู่    
แบบแปลนที่ต้องการให้ตรวจสอบ  
ใบก่อสร้างอนุญาติ/เปิดใช้  
 
จำนวนชั้น    
พื้นที่ใช้สอยรวมในอาคาร (ตร.ม.)      
พื้นที่จอดรถในอาคาร (ตร.ม.)    
รายละเอียดอื่นๆ    
 


Copyright 2008 Touch Property Company Limited. All rights reserved. Tel. 02-661-7555. Privacy Statement Term & condition