บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2550 โดยทีมงานบริหารและการจัดการด้าน
อสังหาริมทรัพย์มืออาชีพรุ่นใหม่ในเครือของ
บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน
เริ่มต้น 5 ล้านบาท
+ดูรายละเอียดเพิ่มเติม+   

ที่ ทัช ทุกหน่วยงานและพนักงานของเราทุกคน ล้วนมี
ปณิธานที่จะใช้ประสบการณ์ของทัช นำพาศักยภาพ
แห่งความเป็นมืออาชีพของลูกค้า สู่ความสำเร็จสูงสุด
ร่วมกันด้วยประสบการณ์ตรงในการใ้ห้บริการด้าน
อสังหาริมทรัพย์
+ดูรายละเอียดเพิ่มเติม+   
ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท ทัช พร็อพเพอร์ตี้
พรั่งพร้อมด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านการบริการ
อสังหาริม ทรัพย์อย่างครบวงจร โดยเฉพาะการบริหาร
จัดการอสังหาริมทรัพย์ที่ผ่านการรับรองคุณภาพ
มาตรฐาน ISO 9001:2000
+ดูรายละเอียดเพิ่มเติม+   

Copyright 2008 Touch Property Company Limited. All rights reserved. Tel. 0 2661 7333. Privacy Statement Term & condition