Professional Building Inspection
ทุกการตรวจสอบมั่นใจเกินกว่าคำว่า “มาตรฐาน”

 

 
 
ธุรกิจที่ให้บริการ
  ธุรกิจการตรวจสอบอาคาร   ธุรกิจการตรวจสอบอาคาร
  ธุรกิจที่ปรึกษางานดูแลบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมอาคาร   ธุรกิจบริการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า
  ธุรกิจบริการตรวจทดสอบประสิทธิภาพปั๊มดับเพลิง   ธุรกิจให้บริการตรวจสอบและบำรุงรักษาปั๊มดับเพลิง
 
ธุรกิจให้บริการตรวจสอบและบำรุงรักษาปั๊มดับเพลิง
 

    เครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire pump) เป็นอุปกรณ์หลักที่สำคัญในระบบน้ำดับเพลิง หากเครื่องสูบน้ำดับเพลิงขาดการดูแลบำรุงรักษาอย่างถูกต้องตามระยะเวลา ก็ไม่อาจมั่นใจได้ว่า จะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและใช้งานได้กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน อีกทั้งตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2552 และกฏกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2555 กำหนดให้สถานประกอบการที่มีการติดตั้งระบบน้ำดับเพลิงต้องมีการตรวจสอบ ทดสอบและบำรุงรักษาตามช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม

Copyright 2008 Touch Property Company Limited. All rights reserved. Tel. 02-661-7555. Privacy Statement Term & condition