Professional Building Inspection
ทุกการตรวจสอบมั่นใจเกินกว่าคำว่า “มาตรฐาน”

 

 
 
ธุรกิจที่ให้บริการ
  ธุรกิจการตรวจสอบอาคาร   ธุรกิจการตรวจสอบอาคาร
  ธุรกิจที่ปรึกษางานดูแลบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมอาคาร   ธุรกิจบริการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า
  ธุรกิจบริการตรวจทดสอบประสิทธิภาพปั๊มดับเพลิง   ธุรกิจให้บริการตรวจสอบและบำรุงรักษาปั๊มดับเพลิง
 
ธุรกิจที่ปรึกษางานดูแลบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมอาคาร
 

    ทัชฯ ให้บริการเสนอแนะวิธีการ รวมถึงการเลือกใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า พร้อมทั้งให้การสนับสนุนงานบริหารจัดการด้านวิศวกรรมอาคารผ่านทาง Software programmer ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะ เพื่อการพัฒนาจัดการวางแผนการซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรมให้เป็นไปอย่างราบรื่น เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดูแล บริหารงบประมาณ หรือการเก็บประวัติต่างๆของระบบ รวมถึงให่บริการตรวจสอบร่างการดำเนินการจัดจ้างผู้รับเหมางานระบบวิศวกรรมต่างๆภายในอาคาร เพื่อให้มั่นใจว่าเจ้าของอาคารจะได้รับประโยชน์สูงสุด

 


Copyright 2008 Touch Property Company Limited. All rights reserved. Tel. 02-661-7555. Privacy Statement Term & condition