อาคารที่ Touch เข้าตรวจสอบ
อาคารที่ต้องได้รับการตรวจสอบ
ตรวจสอบอย่างไร
ให้มีประสิทธิภาพ
ขอใบเสนอราคา
 
 
ธุรกิจที่ให้บริการ
  ธุรกิจการตรวจสอบอาคาร   ธุรกิจตรวจสอบพลังงาน
  ธุรกิจที่ปรึกษางานดูแลบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมอาคาร   ธุรกิจบริการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า
  ธุรกิจบริการตรวจทดสอบประสิทธิภาพปั๊มดับเพลิง   ธุรกิจให้บริการตรวจสอบและบำรุงรักษาปั๊มดับเพลิง
 
Copyright 2008 Touch Property Company Limited. All rights reserved. Tel. 02-661-7555. Privacy Statement Term & condition